Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Virkemiddelpakke anleggsmaskiner
Anleggsmaskiner sto for 2,6 millioner tonn CO₂-utslipp i 2022. Innen 2030 bør alle nye ikke-veigående maskiner være utslippsfrie. Teknologien er allerede kommet langt, men investeringskostnadene er svært høye for en bransje med små marginer. Tilstrekkelig ladeinfrastruktur er en forutsetning for elektrifiseringen. ZERO foreslår følgende virkemidler utover vedtatt politikk for å kutte utslippene fra anleggsmaskiner.
1.09 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 573 684 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
1.09 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 573 684 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Elektriske anleggsmaskiner er nå tilgjengelige i de fleste maskinkategorier og den elektriske prosentandelen av totalsalget er økende, til tross for nedgang i maskinsalget generelt. Det skyldes i stor grad strengere krav fra kommuner og Statens vegvesen i nåværende og kommende anbud. Utskiftingen av fossile anleggsmaskiner går likevel tregere enn nødvendig for å oppnå 100% elektrisk anleggsmaskinsalg i 2030.

Forklaring av virkemiddelet

Hjemmel til utslippsfri og fossilfri anleggsplass i forurensningsloven fra 2025. Kommunene bør snarest gis hjemmel til å kreve at private utbyggere over en viss størrelse også kutter utslipp fra anleggsperioden. Dette er utredet av Miljødirektoratet og vil gi en forutsigbar opptrapping til et forbud i hele landet fra 2030.

Styrke Klimasats, en ordning som virker. Det er viktig at alle kommuner og fylkeskommunene uavhengig av økonomi og størrelse fortsatt kan søke om støtte til å kutte utslipp fra sine anleggsplasser. Klimasats er en velprøvd og effektiv ordning som bidrar til klimakutt  innenfor en rekke av kommunens ansvarsområder. I 2024 ble det søkt om 712 millioner kroner.  ZERO foreslår å øke den totale rammen til Klimasats fra dagens rundt 200 millioner kroner til rundt 500 millioner årlig.

Innføre forbud mot å fyre med fossilgass på byggeplasser. Fossilgassfyring til byggtørk, herding m.m., kan i stor grad erstattes av elektrisitet, fjernvarme og bioenergi. ZERO mener forskriften bør endres i tråd med anbefalingene til Miljødirektoratet og tre i kraft senest 1.1.2025. 

Tydelige føringer fra departementene til statseide virksomheter og infrastrukturselskaper om gradvis opptrapping til at alle nye anleggsplasser er utslippsfrie i 2027. Føringene må gradvis skjerpes inn etter hvert som teknologien blir tilgjengelig og moden for utrulling. Statens vegvesen viser i sin handlingsplan at det er fullt mulig. Det samme ambisjonsnivået bør gjelde i alle andre statlige utbyggingsprosjekter, og da særlig hos Nye Veier, Bane Nor og Statnett. 

Forskriftsfeste krav til fossilfrie og utslippsfrie anleggstjenester i alle offentlige anbud med opptrapping fra 2025 til 2029. ZERO foreslår at alle offentlige aktører blir pålagt gjennom lov om anskaffelser å sette krav, minimum fossilfritt, helst utslippsfritt, for alle offentlige utbygginger. Det vil være et kraftig virkemiddel for å få til et skifte til utslippsfrie maskiner. Tidlig varsling om forskriftsendring og tydelige minimumskrav, gir forutsigbarhet for bransjen og for innkjøpere. Gradvis økning i kravene og differensiert innføring for de ulike maskinkategoriene, vil gjøre det mulig for markedet å omstille seg og ta hensyn til ulik grad av teknologisk modenhet. Det økte behovet for fossilfrie maskiner vil også kunne avhjelpes av å bygge om eksisterende maskiner. Samme forskrift bør også sikre at alle offentlig eide maskiner, slik som kommunale traktorer og gravemaskiner, skiftes ut. Dette gjelder allerede for personbiler og varebiler.

Forbud mot salg av nye anleggsmaskiner med forbrenningsmotor. Regjeringen har varslet en utredning av forbud mot salg av maskiner med forbrenningsmotor i 2035. Forbudet bør gjelde i 2030 der alternativ finnes og i 2035 for resterende maskiner. Dette vil sikre forutsigbarhet og utvikling av et komplett marked for nullutslippsmaskiner.

Investeringsstøtte til massiv utrulling av elektriske anleggsmaskiner med tilhørende ladeinfrastruktur

Enovas støtte til anleggsmaskiner må øke maksbeløpet til 60 prosent, bli mer forutsigbar, treffe alle maskiner og premiere sirkularitet. I tillegg til å støtte nye elektriske anleggsmaskiner, bør Enova også støtte ombygging av brukte fossile maskiner til nullutslipp og hybrid, med kriterier som belønner gjenbruk av deler, ombygging av eksisterende fossile maskiner og lavt karbonavtrykk gjennom hele maskinens livsløp. En forutsetning for at alle anleggsplasser er fossilfrie i 2030, er tilstrekkelig ladeinfrastruktur. Der det er lang tilkoblingskø eller krever svært høye investeringer, bør Enova sørge for støtteordninger som sikrer nok kraft og effekt til anleggsmaskinene. Dagens ordning med støtte til battericontainere bør opprettholdes. Gitt at store deler av maskinparken skal byttes ut grunnet strengere krav, må Enovas budsjetter til anleggsmaskiner øke i takt med at nye og ombygde elmaskiner erstatter hele den fossile anleggsparken som er i aktiv drift i dag.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet forventes å ha følgende årlige kostnadsutvikling mot 2030:
2023
506
2024
506
2025
506
2026
506
2027
506
2028
506
2029
506
2030
millioner kroner
Sum:
3,542 milliarder kroner
Tiltak
  • Utslippsfritt anleggsmaskinsalg
  • Ombygging av eksisterende fossile anleggsmaskiner til el og hybrid
  • Utslippsfrie anleggsplasser
Energibehov
Høyt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028