Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Virkemiddelpakke lastebiler
For å nå klimamålene i transportsektoren, må mange flere transportører velge utslippsfrie kjøretøy. Lastebilprodusenter tilbyr nå utslippsfrie alternativer for tilnærmet alle modeller, og oppskalerer produksjonen løpende.
1.05 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 552 632 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
1.05 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 552 632 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Lastebilprodusentene tilbyr nå utslippsfrie alternativer for tilnærmet alle modeller, og oppskalerer produksjonen løpende. Siden 2022 har flere virkemidler for ellastebiler kommet på plass, som ladekart, ladestrategi, støtte til depotlading, støtte til underveislading og fritak i somringen frem til 2030. Med et par siste grep, og en forutsigbar og tilstrekkelig støtteordning for investeringsstøtte hos Enova, vil vi klare å nå målene.

Forklaring av virkemiddelet

Utslippsfrie lastebiler

Innkjøpsstøtte : Utslippsfrie kjøretøy er fortsatt dyrere enn fossildrevne kjøretøy. Det er avgjørende at Enovas støtteordning blir god og forutsigbar nok til å bidra til å skifte ut 10 prosent av  lastebilparken innen utgangen av 2026. Når målet om 10 prosent  av lastebilparken er nådd, kan støttesatsen nedjusteres. 

Økte avgifter på nye fossile kjøretøy. Det må også koste mer å kjøpe nye diesellastebiler. Vi foreslår innføring av engangsavgift på kjøretøy over 7,5 tonn basert på CO₂ og NOx-komponenter i dagens avgiftssystem. Avgiften bør starte lavt, på for eksempel 10 prosent, fra og med budsjettåret 2025 og økes gradvis til full engangsavgift i 2030. Innretningen bør differensieres mellom ulike størrelser og typer tunge kjøretøy. 

Ladeinfrastruktur: Både depotlading og offentlig tilgjengelig hurtiglading er avgjørende. Rask utbygging av et nett med hurtigladere for tungtransporten er viktig for å gi transportørene forutsigbarhet. For å klare 250 hurtigladere innen utgangen av neste år, er det viktig at tilskuddsordningene opprettholdes i årene som kommer.

Nettutbygging, regulering og effekttariff: Nettselskapene og kommunene må ha tilstrekkelig kapasitet til å prioritere utbygging av ladeinfrastruktur, inkludert saksbehandling og regulering. ZERO foreslår å etablere en snarvei for søknader som gjelder utbygging av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy hos kommunene, NVE og lokale nettselskaper. I tillegg er det utfordringer på kort sikt knyttet til effektleddet i nettariffen. Ved lavt belegg på hurtigladestasjonene i de første årene etter etablering, gir effektleddet en uforholdsmessig stor økonomisk belastning for brukere eller eier. Dagens effektledd er ikke tilpasset transportsektoren. Derfor mener ZERO at det bør innføres en midlertidig ordning som for eksempel halverer effektleddet. Alternativt kan en god løsning være å innføre sommertakst på vinterstid, og nulltakst på sommerstid.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet forventes å ha følgende årlige kostnadsutvikling mot 2030:
2023
615
2024
900
2025
900
2026
900
2027
2028
2029
2030
millioner kroner
Sum:
3,315 milliarder kroner
Tiltak

Utslipsfritt lastebilsalg 2030.

Energibehov
Høyt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028